• Twitter Wellness
           Academie
 • Facebook
           Wellness Academie

Wellness Academie

Privacy / DisclaimerDisclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiks-voorwaarden verbonden.
Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben
genomen en ze te aanvaarden.


Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld
voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot
zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of
anderszins onjuist kan zijn. De Wellness Academie kan geen garanties geven met betrekking tot de
aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld,
kunt u de webmaster contacteren.


Onderbrekingen

De Wellness Academie tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te
voorkomen. Nochtans kan de Wellness Academie niet garanderen dat de website volledig vrij van
enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan
worden getroffen.


Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover de Wellness Academie geen
enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. De Wellness
Academie biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud
noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap,
verwantschap of goedkeuring in vanwege de Wellness Academie met of van deze websites of van
hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op
te nemen met de webmaster.


Aansprakelijkheid

De Wellness Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen,
onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De Wellness
Academie garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk
gebruik dan ook.

De Wellness Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of
voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de
website verkregen informatie. De Wellness Academie is voorts niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door
technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als "zware fout" gekwalificeerd zou
worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik
van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie
die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is de Wellness Academie aansprakelijk voor de
elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging,
onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties

Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen
zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en de Wellness Academie is niet
verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

De Wellness Academie verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de
bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van
deze elementen.


Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie,
reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële
doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Wellness Academie. Het is evenzeer verboden
om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden


Privacy

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website en op alle internet-initiatieven van de
Wellness Academie.

De Wellness Academie, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de
verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de
toepasselijke wet- en regelgeving.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan de Wellness Academie,
de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de
bezoekers bij de registratie ingeven, worden door de Wellness Academie opgenomen in haar
klantenbestand.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde
informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij
u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie

De Wellness Academie legt logbestanden aan van het gebruik van de website op basis waarvan
statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

De Wellness Academie verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval
noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.


Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt
dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, geboortedatum, straat, huisnummer,
busnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich
hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn (hierna "persoonlijke
gegevens" genoemd), aan derden te verkopen of te verhuren.


Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten en wij
vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons over te maken.


Uw rechten

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren/verbeteren.
U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van)
onze diensten.


Cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat
nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of
vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken
alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen
aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik
van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website
garanderen.


Wijzigingen Privacy Statement

De Wellness Academie behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform
de geldende privacyregels.Disclaimer / Privacy    -    © Copyrighted Alternatieva VZW / Wellness Academie BV